תנאי שימוש- סליקה באתר אינטרנט
עודכן לאחרונה בתאריך: 1.12.2007

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר "פלא-פיי" שכתובת ה- url הראשית שלו: http://www.pelepay.co.il (להלן: "האתר"), שבבעלות "פלא-פיי בע"מ" ח.פ. 515020147 (להלן: "פלא-פיי") ובין:
כל אדם, גוף או מוסד שבחר להיכנס לאתר ו/או לכל דף או מדור שלו ולהשתמש בלפחות אחד משירותי גביית התשלומים הניתנים בו (להלן: "המשתמש").

מסמך זה מגדיר את כל התנאים, הכללים והנהלים בינך ובין פלא-פיי.
ע"י השימוש בשירותי האתר בכלל וגביית תשלומים באמצעותו בפרט, הינך מצהיר בזאת כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור במסמך זה כדלהלן:

(כל האמור בהסכם זה מובא בלשון זכר מטעמי נוחות גרידא, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד)
1. הבהרת שירותי פלא-פיי
1.1 האתר מספק שירות להעברת כספים בשיטה מאובטחת מצד ג' כלשהו (להלן: "הקונה") אליך בלבד.
פלא-פיי אינו יכול לשלוט על כל קונה ואינו יכול להיות אחראי בכל צורה שהיא על אופיו, חוקיות מעשיו,התנהגותו וכדומה ועל כן, אינו אחראי לכל נזק כלשהו העלול להיגרם לך מכל סיבה או סוג כלשהו ע"י הקונה.

1.2 פלא-פיי מספק לך שירותי גביית תשלומים בלבד ואינו אחראי בכל צורה שהיא ומכל היבט שהוא על פרטי עסקה כלשהי שהינך מבצע עם הקונה. מובהר בזאת כי האחריות הבלעדית על אספקת המוצרים/שירותים, טיבם ואיכותם, נזקים כלשהם שייגרמו באמצעותםו/או כל נזק ו/או תקלה או בעיה אחרת כלשהי הקשורה לעסקה כלשהי בין המשתמש ובין הקונה, חלה על המשתמש בלבד.

1.3 בכל בירור, תקלה או שאלה הנוגעת לענייני שירות לקוחות כאמור בסעיף 2.1, המשתמש יטפל בעניין זה באופן ישיר עם הקונה וללא כל התערבות של פלא-פיי.
יצוין כי בכל עניין הקשור באופן ישיר לשירות האתר, כאמור העברת הכספים, יתערב פלא-פיי ויכריע בעניין בהתאם למפורט בהסכם זה.
2. התחייבויות המשתמש
2.1 תנאי שימוש
א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים לפחות.
ב. הינך מצהיר בזאת כי הינך אזרח מדינת ישראל.
ג. הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לצרכיך האישיים ו/או עבור גוף/מוסד מטעמך בלבד
ד. הינך בעל עסק הרשום כחוק במדינת ישראל.
ה. לוגו/אייקון של פלא-פיי מוטמע בלפחות אחד הדפים המרכזיים באתר האינטרנט שלך.

2.2 אמינות המשתמש
המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:
א. המידע שהוא מספק לפלא-פיי בזמן רישומו לאתר הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע
כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את פלא-פיי ו/או לקוחותיו ו/או מכל כוונה זדונית אחרת כלשהי.
ב. המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים המופיעים באתר.
ג. המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר ניתן מרצונו החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר באתר בלבד.
ד. אם יימצא כי המידע שנמסר על-ידך אינו בבעלותך, פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי ממשתמשיו .
ה. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר בכל צורה שהיא, על מנת לגבות תשלומים בגין שירות/מוצר כלשהו ו/או בכל תחום שהוא, אשר פוגע בקונה, מרמה אותו בכל צורה שהיא, פוגע בפעילותו התקינה של האתר ו/או העובר על החוק במדינת ישראל.
בנוסף לכך, המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר על מנת לגבות תשלומים בגין תחומי העיסוק הבאים:
> הימורים
> משחקי יכולת
> פורנוגרפיה (לא כולל אביזרי מין).
> משחקי פירמידה
> מכרזים (מכל הסוגים)
> הסתה וגזענות
> כלי נשק
> סמים ותרופות
> שיווק רשתי

היה והמשתמש יפר את התחייבותו כאמור בסעיף זה, פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות להשהות ו/או לסגור את חשבונו של משתמש באתר ולהחרים את כל הכספים שהתקבלו בחשבונו, ללא כל התחייבות, תנאי או פיצוי כלשהו.
פלא-פיי אף רשאי שלא להסכים לרישום המשתמש לאתר אם הוא יחשוד מכל סיבה שהיא כי הוא עלול להפר סעיף זה, זאת ללא חובת ההוכחה ועפ"י שיקול דעתו בלבד.
בהמשך לאמור לעיל, המשתמש מתחייב לפטור את פלא-פיי באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר ו/או למשתמשים אחרים באתר.

2.3 אבטחת מידע
א. הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהיא כל חומר המכיל "וירוסים" , "פצצות זמן ", "תולעים" או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת ישראל .
ב. הנך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. פלא-פיי רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל ורשאי לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם שמעורב בהפרת אבטחה כלשהי.
ג. הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו "דואר זבל" (ספאם), דואר בשרשרת, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר שהוא לאדם שאינו ביקש זאת ממך במפורש.

2.4 אספקת מוצרים/שירותים
המשתמש מתחייב בזאת לספק באופן תקין ואמין כל מוצר ו/או שירות אותו הוא מוכר באמצעות שירותי האתר, בהתאם לפרסומים ולמידע המופיעים באתר/דפי האינטרנט המופיעים אצלו, לפרסומים ולמידע הניתן על המוצר/שירות בעת הקניה ובכפוף לתנאי השימוש המופיעים באותו אתר ממנו מבוצעת הקניה.
מובהר ומוסכם בזאת כי פלא-פיי לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא על כל נזק כספי, תדמיתי או כל נזק אחר שייגרם למשתמש כתוצאה מאי קיום התחייבותו של המשתמש כאמור לעיל.

2.5 מס
א. כל האחריות, עפ"י חוקי המס בישראל, על דיווח הכנסותיך באמצעות שירותי האתר היא באחריותך בלבד.
ב. פלא-פיי יספק לך חשבונית מס בגין העמלות שגבתה ממך בגין כל חודש קלנדארי.
חשבונית המס הנ"ל תועבר לכתובת הדוא"ל שלך המופיעה בפרטי החשבון הפרטי שלך באתר, בסוף כל חודש קלנדארי.
ג. פלא-פיי אינו אחראי להעביר לרשויות המס בישראל כל מידע הנוגע לפעילות העסקית/כלכלית שלך.
3. אחריות פלא-פיי
3.1 אספקת השירותים
א. מובהר בזאת כי פלא-פיי לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו - לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע"י האתר תלויה בין היתר בצדדים שלישיים ופלא-פיי אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
ב. פלא-פיי אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים אחרים כלשהם של המשתמש.
ג. פלא-פיי אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות צד שלישי.
ד. פלא-פיי אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי פלא-פיי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פלא-פיי, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
ה. בשום נסיבות לא תחול על פלא-פיי אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן כספי, הנובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע לפלא-פיי או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
ו. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) - לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך (או לכל צד ג' אחר מטעמך) כל טענה, תביעה או דרישה לפלא-פיי בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או פגיעה כלשהי שתהיה לך מהשימוש באתר.
ז. פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות להשהות/לחסום כל משתמש שחשוד בעיניו באי קיום אחד או יותר מתנאי השימוש הרשומים במסמך זה, עפ"י שיקול דעתו בלבד, ללא כל התרעה מוקדמת וללא כל חובת ההוכחה על כך. מוצהר בזאת כי פלא-פיי לא יישא באחריות על נזק שיגרם במישרין או בעקיפין למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש הרשומים במסמך זה על ידי המשתמש או עקב השהיית/חסימת המשתמש על ידו.
ח.השימוש בשירותי האתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

3.2 פרטיות ואבטחת מידע
א. פלא-פיי מכבד את פרטיותך ומתחייב שלא להעביר לצד ג' כלשהו את המידע שסיפקת בעת רישומך לאתר.
ב. אף על פי האמור בסעיף הקודם, אך מבלי לגרוע ממנו, הינך מאשר בזאת כי על מנת לאפשר תקשורת בינאישית יעילה בינך לבין הקונה ובכדי להקל על פתרון בעיות שעלולות להיווצר בעתיד, פלא-פיי יספק לקונה, את פרטי ההתקשרות עימך (דוא"ל, מספר טלפון ו/או מספר טלפון נייד) בהתאם לפרטים המופיעים בחשבונך באתר.
ג. פלא-פיי מגן עליך ועל פרטיך האישיים במיטב הטכנולוגיה הזמינה לו. פלא-פיי מתחייב להצפין ולהסתיר כל מידע רגיש הנוגע לפרטי חשבונך ולפרטיך החסויים שעלולים לאפשר לגורם עוין כלשהו להשתמש בהם למטרה זדונית כלשהי כנגדך. עם זאת ובהתאם למציאות הקיימת באינטרנט, המשתמש מבין ויודע כי קיימת אפשרות של פריצה (האקר) ו/או שיטות זדוניות אחרות כלשהן לגישה למחשבי, שרתי, רשתות תקשורת ו/או המערכות של האתר ולמידע הרגיש הנמצא בו, לרבות פרטי חשבון הבנק של המשתמש.
ד. פלא-פיי אינו מתחייב לפצות אותך בכל צורה או תגמול כלשהו, במקרה של פריצה למחשבי ו/או שרתי האתר או למי מספקי המשנה של פלא-פיי ו/או כל תרחיש שהוא שיביא לחשיפת פרטי חשבונך ו/או פרטיך האישיים (ו/או השימוש בהם בכל צורה שהיא) ע"י צד ג' כלשהו ו/או במקרה שייגרם לך נזק כלכלי, תדמיתי, אישי או לכל נזק תוצאתי אחר, במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך. למען הסר ספק יובהר כי המידע והנתונים באתר הם מאובטחים, אך פלא-פיי אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
ה. הנך מאשר בזאת לפלא-פיי לשלוח לך כל סוג של דואר אלקטרוני כלשהו לרבות עדכונים על שירותי האתר ו/או פעילותך בו, דוחות, תזכורות וכל הודעה הקשורה באופן ישיר/עקיף לפעילות השוטפת של האתר.

3.3 סגירת חשבון
א. באפשרותך לסגור את חשבונך האישי באתר בכל עת וללא תשלום כלשהו. יצוין כי חשבונך ייסגר סופית בפועל, רק לאחר העברת יתרת התשלומים שבחשבונך באתר לחשבון הבנק שלך, בהתאם לנתונים ולכללים המופיעים בהסכם זה.
ב. מובהר בזאת כי במקרה של סגירת חשבון, פלא-פיי אינו מתחייב לשמור נתונים כלשהם של חשבונך לרבות תשלומים שקיבלת, סיסמאות וכדומה, ו/או לספק לך כל מידע ו/או גישה לנתונים אלו בעתיד.
ג. מובהר בזאת כי פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות שלא לסגור את חשבונך (גם בתרחיש בו תהיה מעוניין בכך ותדרוש לבצע זאת) בכל מקרה בו יהיו מקרים בלתי פתורים הנוגעים להחזרת/ביטול תשלומים, חיוביים לא חוקיים ו/או בלתי מורשים, יתרה שלילית בחשבונך, או בכל סוגיה אחרת בלתי פתורה בה צד ג' כלשהו פנה לפלא-פיי בעניינך.
בתרחיש הנ"ל, פלא-פיי ישהה את סגירת חשבונך עד לפתרון הסופי של הבעיה, בהתאם לכללים ולנהלים המפורטים בהסכם זה.
4. העברות כספים ועמלות
4.1 העברות כספים
א. כל הכספים שנגבים מהקונה באמצעות שירותי האתר, נגבים באמצעות כרטיס האשראי שלו. מובהר בזאת כי כל התשלומים הנגבים מהקונה לזכות המשתמש באמצעות פלא-פיי, כפופים ותלויים בספק כרטיס האשראי של הקונה, בהתאם להסכמים שנחתמו בין ספק כרטיס האשראי לקונה וכן בין אותו ספק לפלא-פיי. מוסכם ומובן כי פלא-פיי תלוי באישורי תשלומים והעברות כספים בין הקונה למשתמש בספק כרטיסי האשראי וכי אין לו כל השפעה או אחריות כלשהי בעניין זה. בהתאם לאמור לעיל, למשתמש (ו/או למי מטעמו) לא תהיה דרישה, תביעה או בקשה כלשהי בגין כל נזק שייגרם לו באמצעות פעולה כלשהי של ספק כרטיס האשראי של הקונה.
ב. בהתאם ובהמשך לאמור בסעיף הקודם, מודגש בזאת כי היה וחברת האשראי תשהה/תקפיא/תבטל תשלומים/כספים שבוצעו לזכות המשתמש, מכל סיבה שהיא, פלא-פיי אף הוא ישהה/יקפיא/יבטל תשלומים/כספים אלו למשתמש בהתאמה, וזאת ללא , תנאי, התחייבות, פיצוי ו/או תגמול כלשהו למשתמש.
ג. כל תשלום שייגבה לזכות המשתמש באמצעות שירותי האתר, יופקד בחשבונו של המשתמש באתר.
ד. פלא-פיי יספק למשתמש מידע מפורט על כל התשלומים שבוצעו לזכותו.
המשתמש יוכל לצפות במידע זה בחשבונו הפרטי באתר.
ה. פלא-פיי יעביר לחשבון הבנק של המשתמש את סך הרווחים שצבר בחשבונו באתר בגין כל חודש קלנדארי- בקיזוז העמלות המפורטות באתר (להלן: "התשלום").
ו. התשלום יועבר ביום האחרון של החודש שלאחר החודש שבגינו התשלום (שוטף +30), או לחלופין בהתאם לסיכומים אליהם יגיעו פלא-פיי והמשתמש ביניהם. לדוגמא ולשם הבהרה: התשלום בגין כל הכנסותיך בחודש פברואר, יועבר לחשבון הבנק שלך ביום האחרון של חודש מרץ.
ז. פלא-פיי יעביר את התשלום ישירות לחשבון הבנק של המשתמש, בהתאם לפרטים שסיפק לפלא-פיי בעת רישומו לאתר ו/או בהתאם לפרטים המופיעים בחשבונו של המשתמש באתר בלבד. מובהר בזאת כי האחריות הבלעדית על נכונות הפרטים המופיעים בחשבונו של המשתמש באתר הם של המשתמש בלבד, וכי פלא-פיי לא יישא בכל אחריות כלשהי, לרבות פיצויים, תגמולים, זיכויים או החזרים, בכל תרחיש שהוא בו סכום התשלום הועבר בשוגג לחשבון בנק של צד ג' אחר כלשהו שאינו מטעמו של המשתמש.
ח. פלא-פיי מאפשר תשלומים במטבע שקלי של מדינת ישראל ו/או במטבע דולר (ארה"ב) בלבד. אין באפשרותך לגבות תשלומים בכל מטבע אחר, למעט המטבעות המצוינים בסעיף זה. היה והמשתמש גבה תשלום במטבע דולר (ארה"ב), הכספים יופקדו בחשבון הבנק שלו במטבע שקלי. בהתאם לכך, מודגש כי המשתמש עשוי להיות מחויב בעמלות המרת מטבע ע"י פלא-פיי.
ט. פלא-פיי אינו מתחייב להעביר לך את פרטי כרטיס האשראי ו/או כל פרטי אמצעי תשלום אחר של הקונה. מודגש בזאת כי פלא-פיי לא מתחייב להעביר לך כל מידע או נתון על הקונה, מלבד פרטי העסקה ופרטי ההתקשרות עימו.
י. ידוע לך ואתה מסכים כי לא תקבל כל ריבית, הצמדה או כל תגמול אחר כלשהו, בעקבות הבדלי הזמנים שבין תאריך ביצוע התשלום של הלקוח לזכותך לבין תאריך העברת הכספים לחשבון הבנק שלך בפועל.

4.2 עמלות
א. פלא-פיי יגבה ממך עמלה בגין הסכום הכספי המצטבר שצברת בכל חודש קלנדארי באמצעות האתר (להלן: "העמלה"). תעריפי העמלות שייגבו ממך, יהיו בהתאם לתעריפים המצוינים באתר ביום גביית התשלום מהקונה.
ב. פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות לשנות בעצמו ועפ"י שיקול דעתו בלבד את תעריפי העמלות המופיעים באתר, וזאת ללא כל הודעה מפורשת ו/או הודעה מראש על כך למשתמש.
תעריפי העמלות המעודכנים והנכונים יהיו אלו המופיעים באתר בלבד.
ג. הינך מאשר בזאת לפלא-פיי לחייב את חשבונך באתר ולגבות ממך כל סוג של תשלום ו/או עמלה באופן אוטומטי וללא כל צורך באישורך, בגין כל שירות ו/או מוצר באתר שבחרת להשתמש בו, ואשר צוין במפורשות ובבירור כי הוא כרוך התשלום, ושמחירו/תעריפיו מצוין באתר ו/או בהסכם זה.
5. חילוקי דעות וביטול תשלומים
5.1 בירורים וחילוקי דעות
א. פלא-פיי מספק שירותי העברת תשלומים בין קונים למוכרים ואינו עוסק בכל צורה שהיא במישרין ו/או בעקיפין על אספקת המוצרים/שירותים שהינך מוכר, טיבם ואיכותם, החזרים, מחלוקות עם הקונים וכדומה. הינך מבין ומסכים כי האחריות הבלעדית על כל היבט של העסקה בינך ובין הקונה, לרבות אספקה תקינה של המוצרים/שירותים, טיבם ואיכותם, תקלות שלך או של כל צד ג' כלשהו מטעמך היא באחריותך בלבד.
ב. בתרחיש בו קונה ביצע תשלום בגין מוצר/שירות כלשהו באמצעות האתר, אך לא קיבל לידיו את המוצר/שירות אותו רכש מכל סיבה שהיא, ייפנה הקונה ישירות למשתמש לשם בירור ולשם פיתרון הבעיה. היה והמשתמש יסרב לספק לקונה את המוצר/שירות בהתאם לתנאים ולכללים שצוינו בעת ביצוע הרכישה או להחזיר לו את כספו ששולם בגין המוצר/שירות האמור, עד 14 ימים מיום ביצוע הרכישה ו/או הפניה של הקונה למשתמש ו/או פלא-פיי (המאוחר מביניהם), מודגש ומובהר בזאת למשתמש כי רשאי הקונה לבטל את הרכישה שביצע מהמשתמש (באמצעות פלא-פיי ו/או ספק כרטיס האשראי שלו), דבר שיגרום לזיכוי הקונה ולקיזוז הסכום האמור מחשבונו של המשתמש באתר.
ג. בהתאם ובהמשך לאמור בסעיף הקודם, פלא-פיי לא יפצה ו/או יזכה את המשתמש בכל צורה שהיא בגין קיזוז סכום כלשהו מחשבונו באתר.
ד. בכל תרחיש של בירור פרטים/תקלה/אי אספקה מכל סיבה שהיא של שירות/מוצר שנרכש באמצעות פלא- פיי, ייטפל המשתמש בעניין ישירות עם הקונה אשר ביצע ממנו את המכירה, וכן מוסכם כי האחריות המלאה והבלעדית לפיתרון העניין היא של המשתמש בלבד.
ה. מודגש בזאת כי והיה וייווצר מצב בו קיימת מחלוקת או אי הבנה כלשהי בין פלא-פיי למשתמש, בנוגע לפירוט התשלומים שבוצעו אצלו באמצעות שירותי האתר, כל המידע והנתונים המופיעים באתר ובמחשבי פלא-פיי, הם אלו שייקבעו ויכריעו.
ו. פלא-פיי מאפשר לך לצפות בפרטי כל התשלומים שהועברו אליך באמצעות האתר באמצעות חשבונך באתר. בכל בירור בנושא פרטי התשלומים שבוצעו לזכותך, תוכל לקבל את המידע הדרוש שלך לגבי כל תשלום בדף זה.

5.2 ביטול תשלומים
א. במידה ויבטל הקונה תשלומים כלשהם לחברת האשראי שלו בגין תשלום שביצע באמצעות פלא-פיי באתרו/עסקו של המשתמש, וחברת האשראי תיפרע בגין תשלומים אלה לפלא-פיי – יהיה פלא-פיי זכאי לקזז סכומים אלה, בצירוף הוצאות, מחשבונו של המשתמש באתר. היה ולא עמד לזכות חשבונן המשתמש באתר סכום מספיק לכיסוי סכום ביטול התשלום האמור, רשאי פלא- פיי לחייב את חשבונו של המשתמש באתר בחודשים הקלנדאריים הבאים, עד לקיזוז הסכום המלא מחשבונו. מובהר בזאת כי סכום העמלה שגבתה פלא-פיי מהמשתמש בגין עסקה שבוטלה, לא יוחזר.
ב. המשתמש (או מי מטעמו) פוטר בזאת את פלא-פיי,עובדיו, מנהליו ובעלי מניותיו מכל תביעה ו/או טענה בנוגע ל כל קיזוז ו/או דרישת חוב כאמור בסעיף 2.5 א.
ג. פלא-פיי יהיה רשאי לבטל תשלומים שבוצעו לטובת המשתמש, עד 180 יום קדימה, מיום ביצוע התשלום בפועל, זאת עפ"י חוק כרטיסי חיוב במדינת ישראל.
ד. בתרחיש בו הקונה ידרוש לבטל תשלום כלשהו לזכות המשתמש, ביטול התשלום יתבצע בהתאם לכללים, נהלים והתנאים המפורטים בהסכמים שנחתמו בין ספק כרטיס האשראי והקונה ובין ספק כרטיס האשראי לפלא-פיי.
ה. היה וידרוש המשתמש את סגירת חשבונו באתר, אך פלא-פיי קיבל דרישה להחזר תשלום מקונה כלשהו, רשאי פלא-פיי להשהות ו/או לבטל את סגירת חשבונו של המשתמש, עד לגביית הכספים האמורים מהמשתמש.
6. תכנים באתר
6.1 עשויים להיות מקרים בהם יופיעו באתר קישוריות (Links ) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. פלא-פיי אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם,בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזאת, כי הצבת קישוריות באתר על ידי פלא-פיי לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של פלא-פיי,לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למען הסר ספק, יובהר כי פלא-פיי אינו אחראי, נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם.

6.2 פלא-פיי אינו אחראי לאמיתותם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים.
פלא-פיי לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.

6.3 בכל מקרה,פלא-פיי ו/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו') כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה.

6.4 לא תהיה למשתמש כל טענה,תביעה או דרישה כלפי פלא-פיי בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם,והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד פלא- פיי ו/או כנגד מי מטעמו
7. קניין רוחני
7.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש פלא-פיי בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.

7.2 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם ,לשדר, להעביר ,למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב מפלא-פיי.
8. הפרת ההסכם
8.1 פלא-פיי שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד. מובהר בזאת כי התאריך המופיע בראש דף זה יציג את התאריך האחרון בו עודכן הסכם זה.

8.2 הנך מתחייב לשפות את פלא-פיי, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת הסכם זה. בנוסף, תשפה את פלא-פיי, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע, פעולות אסורות או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.

8.3 השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק בינלאומי.